صفحه Desktop چرخیده است؟

دلیل این اتفاق ایجاد تغییردر کارت گرافیک است. 1- برای کارتهای گرافیک Intel می توانید ازفلش بالا پیین + Ctrl + Alt استفاده کنید . 2- برای کارتهای گرافیک NVidia نیز بر روی صفحه Desktop راست کلیک کنید، Screen Resolution را انتخاب کنید، سپس در قسمت Orientation گزینه ی Landscape را انتخاب کنید .


  (0)   نظر